Πολιτική Πρόληψης και Καταπολέμησης Διακρίσεων, Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία

ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.

Νόμιμοι εκπρόσωποι;

(α)Διακάκης Μάριος του Σταύρου Α.Φ.Μ. 025119629

(β) Δημητροπούλου Σοφία του Γρηγορίου, Α.Φ.Μ. 116743905

(γ) Κουτσουμπάκη Δόμνα του Δημητρίου Α.Φ.Μ. 034887653

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.»

Α. 1. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της πολιτικής είναι η πρόληψη και αντιμετώπισηκάθε μορφής διακρίσεων καθώς και κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης στους χώρους και κατά τη διάρκεια της εργασίας. Επιδίωξη είναι η διατήρησηενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα κάθε εργαζόμενου. Η εταιρεία «ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» δηλώνει κατηγορηματικά ότι σεβόμενη το δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου να συνυπάρχει με τους συναδέλφους του σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η βία οι διακρίσεις και η όποιας μορφής παρενόχληση δεν έχουν θέση. Δηλώνει επίσης ότι δεν ανέχεται ούτε και πρόκειται να ανεχθεί καμία απολύτως τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Η εταιρεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας και συμμορφούμενη με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 4808/2021, με τον οποίο κυρώθηκε η με αριθμό 190/21.06.2021 διεθνής σύμβαση σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο εργασίας.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται στο σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας ή ειδικότητας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 3 ν. 4808/2021

3. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Θεωρούνται:

(α) Οι εγκαταστάσεις και λοιποί χώροι όπου οι εργαζόμενοι παρέχουν την εργασία τους, συμπεριλαμβανομένων των αύλιων χώρων της επιχείρησης, των χώρων στάθμευσης οχημάτων, τα γραφεία οι αποθήκες, οι εκθεσιακοί χώροι και τα υποκαταστήματα της εταιρείας.

(β) Χώροι που σχετίζονται με επαγγελματικέςμετακινήσεις στο πλαίσιο της απασχόλησής του κάθε εργαζόμενου κατά την παροχή της εργασίας του, τα επαγγελματικά ταξίδια και η τυχόν διανυκτέρευση εκτός έδρας,καθώς και χώροι που σχετίζονται με δραστηριότητες της εταιρείας (εκθέσεις, επαγγελματικές συναντήσεις κλπ).

(γ) Οι επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται με τη χρήση των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας και πληροφορικής (εταιρικά e mails- ηλεκτρονική αλληλογραφία, κινητά τηλέφωνα)

4. ΟΡΙΣΜΟΙ:

Βία – παρενόχληση:νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως τέτοιες συμπεριφορές αναφέρονται:

  • Η παρενόχληση με υβριστικά, υποτιμητικά και προσβλητικά σχόλια καθώς και ανήθικα σχόλια που σχετίζονται με το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό καθώς και η αποστολή μηνυμάτων (ενδ.sms ή μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) με τέτοιο περιεχόμενο.
  • Η σωματική βία ή παρενόχληση συμπεριλαμβανομένης και της απειλής άσκησης σωματικής βίας
  • Κάθε είδους απειλή ή επιθετική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να προκαλέσει φόβο στον άλλο
Παρενόχληση: νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης.

Παρενόχληση λόγω φύλλου: νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α’ 107) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α’ 232). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

 Β. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία δηλώνει κατηγορηματικά τη μηδενική ανοχή της σε οποιοδήποτεπεριστατικό βίας και παρενόχλησης το οποίο συμβαίνει στην εργασίαή εξ’ αφορμής αυτής, από εργαζόμενο σε βάρος άλλου εργαζόμενου, από προϊστάμενο σε υφιστάμενο, από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένοαπό τον εργοδότη πρόσωπο που τον αναπληρώνει ή τον υποκαθιστά, συνεργάτη και οποιονδήποτε τρίτο σχετίζεται με τον κύκλο εργασιών της εταιρείας.

Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την πρόληψη καιαντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και συμπεριφορών και την παρακολούθηση συμπεριφορών μετά την εκδήλωση περιστατικών που έχουν καταγγελθεί. Ειδικότερα:

1. Προβαίνει τακτικά στην εκτίμηση κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία με τη διενέργεια αυτοψίας των εργασιακών χώρων της, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως την αναλογία του πληθυσμού των εργαζομένων, το φύλο, την ηλικία και άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να αποτελέσουν λόγους διάκρισης των εργαζομένων. Παράλληλα, εκτιμά τους κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων της.

Ενημερώνει κατάλληλα τα στελέχη των επιμέρους τμημάτων της εταιρείας ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν περιστατικά βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και να μπορούν να εστιάζουν και να ελέγχουν διακριτικά το ενδεχόμενο εκδήλωσης περιστατικών βίας και παρενόχλησης, έχοντας ανοιχτή επικοινωνία με τους εργαζόμενους.

2. Λαμβάνει μέτρα τεχνικού χαρακτήρα με την βελτίωση του φωτισμού όλων των χώρων της, την τεχνική επιτήρηση  στους βασικότερους χώρους της, τηρουμένων των προβλεπόμενων νομοθετικών διατάξεων, για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και με την τήρηση κλειστού και περιφραγμένου του αύλιου χώρου της.

Ενθαρρύνει τους εργαζόμενους για τη διατήρηση ενός εργασιακού κλίματος με γνώμονα το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη διαφορετικότητα,την αλληλεγγύη, συνεργασία και αλληλοβοήθεια ως βασικές αξίες.

Επιβλέπει την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και λαμβάνει μέτρα για τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με αυτήν.

Αξιολογεί σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων ως άνω προληπτικών μέτρων και μέτρων αντιμετώπισης και αναθεωρεί ή επικαιροποιεί την εκτίμηση των παραπάνω κινδύνων και μέτρων προκειμένου να διασφαλίσει ένα εργασιακό περιβάλλον ασφαλές και δίκαιο.

3.  Προβαίνει σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού της για τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης, αξιοποιώντας τα κατάλληλα μέσα (έντυπα και ηλεκτρονικά), διασφαλίζοντας ότι όλοι γνωρίζουν την πολιτική και τις διαδικασίες της εταιρείας απέναντι στα περιστατικά βίας και παρενόχλησης, ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν που μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση εκδήλωσης τέτοιων περιστατικών.

Οργανώνει, επίσης, στοχευμένες συναντήσεις του προσωπικού της για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων.

Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων και των στελεχών της εταιρείας σε προγράμματα κατάρτισης και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

4.  Παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και της εργοδότριας εταιρίας, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν την εταιρία, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, η εταιρία ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα δικαιώματα και τις νόμιμες δυνατότητες που έχει ένα θιγόμενο πρόσωπο, μεταξύ των οποίων είναι το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, η υποβολή καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, η αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη επίσης στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του, καθώς και η καταγγελία  προς το αρμόδιο όργανο της εταιρίας σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών.

5. Ορίζει ως πρόσωπο αναφοράς («σύνδεσμο») για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία την κα. Δόμνα Κουσουμπάκη του Δημητρίου Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.της εταιρείας.Ο ρόλος της είναι ενημερωτικός και έγκειται στο να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα εάν της απευθύνονται με αφορμή κάποιο περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή σχετική καταγγελία. Η δε πρόσβαση των εργαζομένων σε αυτήν είναι ανοιχτή, εύκολη, άμεση είτε διά ζώσης είτε τηλεφωνικά στο τηλ. 2310 682029εσωτ. 227 είτε με την αποστολή e-mail στη διεύθυνση domna@diakakisimports.gr

Η τελευταία ενημερώνει τον θιγόμενο για τη δυνατότητά του, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που ακολουθείται εντός της εταιρίας, να υποβάλει επίσης καταγγελία στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, ήτοι προς την Επιθεώρηση Εργασίας και τον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς και στις δικαστικές αρχές κατ’ επιλογήν του.   

6.  Μεριμνά για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη των εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή. Ειδικότερα, η εταιρία αποδεικνύει έμπρακτα την υποστήριξη της παραπάνω κατηγορίας εργαζομένων με την παροχή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας του και στην ομαλή επανένταξή του μετά από ανάλογα περιστατικά.   

  Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

1. Κάθε πρόσωποπου έχει θιγεί από περιστατικό βίας και παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας έχει λήξει, έχει δικαίωμα:

(α) δικαστικής προστασίας στις αρμόδιες δικαστικές αρχές

(β) προσφυγής ή υποβολής καταγγελίας και αίτημα για διενέργεια εργατικής διαφοράς στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της

(γ) αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του

(δ) υποβολής καταγγελίας-αναφοράς εντός της επιχείρησης στο ορισθέν από την εταιρεία «πρόσωπο αναφοράς»

Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων διοικητικών Αρχών στις οποίες ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει είναι τα ακόλουθα:

- Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ

Καλείτε τη γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1555 (λειτουργεί 24/7)

- Ελληνική Αστυνομία

Καλείτε στο 100 (λειτουργεί 24/7)

Αν δεν μπορείτε να μιλήσετε μπορείτε να στείλετε smsστο 100

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας http://www.hellenicpolice.gr ή να επισκεφτείτε το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.

  • Συνήγορος του πολίτη
Καλείτε στο τηλέφωνο213 1306 600

Μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνσηpress@synigoros.gr

  • Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)

Καλείτε στην τηλεφωνική γραμμή15900 (λειτουργεί 24/7) ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση sos15900@isotita.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://isotita.gr/


2. Κάθε εργαζόμενος σε βάρος του οποίου εκδηλώθηκαν περιστατικά βίας ή κάθε μορφής παρενόχλησης μπορεί να υποβάλει έγγραφη καταγγελία-αναφορά στην Αντιπρόεδρο της εταιρείας Δόμνα Κουτσουμπάκη του Δημητρίου, η οποία ορίζεται ως «πρόσωπο αναφοράς»

Η καταγγελία-αναφορά μπορεί να υποβάλλεται αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελο ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση domna@diakakisimports.gr

Στην καταγγελία-αναφορά αναγράφονται τα στοιχεία του καταγγελλόμενου, του προσώπου δηλαδή που προέβη στην εκδήλωση μιας μορφής απαγορευμένης συμπεριφοράς, καθώς και περιγραφή του περιστατικού το οποίο κατά την εκτίμηση του καταγγέλλοντος συνιστά περιστατικό βίας ή παρενόχλησης (με αναφορά κυρίωςστο χρόνο τον τόπο και τις συνθήκες εκδήλωσής του).

Το «πρόσωπο αναφοράς»διερευνά την καταγγελία-αναφορά λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και συλλέγοντας οποιοδήποτε στοιχείο είναι απαραίτητο. Η έρευνα παραμένει αυστηρά εμπιστευτική, λαμβανομένης υπόψη της ευαισθησίας της κάθε υπόθεσης και της διασφάλισης του απορρήτου των εμπλεκομένων προσώπων. Ειδικότερα μπορεί να ζητήσει την κατάθεση εργαζομένων οι οποίοι ήταν παρόντες ή γνώριζαν με οποιονδήποτε τρόπο το περιστατικό, να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον καταγγέλλοντα, να συλλέξειπρόσθετα στοιχεία έγγραφα ή τηλεφωνικά μηνύματα ή μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς απόδειξη ή μη των καταγγελλόμενων πράξεων,να ακούσει τις απόψεις και εξηγήσεις του καταγγελλόμενου και κάθε στοιχείου που αυτός θα προσκομίσει για την αντίκρουση των καταγγελλομένων σε βάρος του.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της το ορισθέν ανωτέρω«πρόσωπο αναφοράς» της εταιρείας υποβάλει στη διοίκηση της εταιρείας το αποτέλεσμα της έρευνας της σε εύλογο χρόνο. Το αποτέλεσμα της έρευνας γνωστοποιείται τόσο στον καταγγέλλοντα όσο και στον καταγγελλόμενο εργαζόμενο, προκειμένου να λάβουν γνώση αυτών.

Σε περίπτωση που προκύψει ότι πράγματι συνέβη περιστατικό που στοιχειοθετείται ως περιστατικό βίας ή παρενόχλησης η εταιρεία προβαίνει ανά περίπτωση στη λήψη των αναγκαίων πρόσφορων και ανάλογων με την πράξη μέτρων κατά του καταγγελλόμενου. Τα μέτρα αυτά ενδεικτικά είναι:

(α) Σύσταση για συμμόρφωση

(β) αλλαγή θέσης εργασίας, ωραρίου εργασίας, τόπου εργασίας και γενικότερα συνθηκών εργασίας.

(γ) καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή συνεργασίας του με την εταιρεία, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.

Η Αντιπρόεδρος της εταιρείας  προβαίνει σε έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων.

Η εταιρεία και το ως άνω αρμόδιο πρόσωπο δεσμεύονται να παραλαμβάνουν, να διερευνούν και να διαχειρίζονται άμεσα κάθε τέτοια καταγγελία, να ερευνούν και να εξετάζουν τα καταγγελλόμενα, καθώς και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την προστασία του θιγόμενου. Κατά δε την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων τους οφείλουν να ενεργούν με αμεροληψία και τήρηση της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) που συλλέγονται.

3. Η εταιρεία τηρεί την απαγόρευση αντιποίνων κάθε δυσμενής μεταχείριση εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο σε βάρος κάθε εργαζόμενου. Η εταιρία υποστηρίζει τους εργαζόμενους να προβαίνουν στην καταγγελία περιστατικού βίας και παρενόχλησης που έχουν υποστεί και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική προστασία τους.

4.  Συνεργάζεται και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία προς τις αρμόδιες αρχές, εφόσον της ζητηθεί. Ειδικότερα, η εταιρία καθώς και το ως άνω αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή και διαχείριση σχετικών καταγγελιών σε επίπεδο επιχείρησης συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήματος από το θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών και δεσμεύονται να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Προς το σκοπό αυτό, μάλιστα, όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, σε οιαδήποτε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4624/2019.

Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική μπορούν να απευθυνθούν προς ενημέρωση στην Αντιπρόεδρο της εταιρείας κα Δόμνα Κουτσουμπάκη ή στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Δημητροπούλου Σοφία.

Η παρούσα Πολιτική θα είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο www.diakakisimports.gr

Ο Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος Τα μέλη του Δ.Σ.

Διακάκης Μάριος, Κουτσουμπάκη Δόμνα, Δημητροπούλου Σοφία, Διακάκη Ειρήνη, Διακάκη Αγγελική, Διακάκης Γρηγόριος